Πάρος, Mr & Mrs White Hotel

Επωνυμία φορέα Hotel Brain-“Mr & Mrs White”

Επωνυμία έργου Εργασίες Ανακαίνισης Ξενοδοχειακής Μονάδας

Τοποθεσία έργου Κυκλάδες, Πάρος

Κοινοποίηση