Θεσσαλονίκη, Ρετζίκι, Κατοικία

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση Κατοικίας

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Ρετζίκι

Προϋπολογισμός έργου 7.000,00 €

Κοινοποίηση