Επαγγελματικός χώρος, Κέντρο, Θεσσαλονίκη

Επωνυμία φορέα Ιδιώτης

Επωνυμία έργου Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου

Τοποθεσία έργου Θεσσαλονίκη, Κέντρο

Κοινοποίηση