Φάσεις Έργου - το έργο σας σε 4 φάσεις | ΑΝΑΔΟΜΩ Θεσσαλονικη

Φάσεις Έργου

το έργο σας σε 4 φάσεις

Το έργο σας αποτελείται από τέσσερις (4) φάσεις. Στην πρώτη φάση υλοποιείται η απαραίτητη διαδικασία της αδειοδότησης του έργου σας, μετά από έλεγχο της ταυτότητας του ακινήτου και αυτοψία του ακινήτου από το μελετητικό τμήμα της ΑΝΑΔΟΜΩ Group of Companies. Η δεύτερη φάση είναι αυτή του σχεδιασμού του έργου σας, όπου μαζί με τους συνεργάτες μηχανικούς και αρχιτέκτονες, θα ολοκληρώσετε τις επιλογές υλικών, χρωμάτων, υφών και σχεδίων. Ακολουθεί η τρίτη φάση, η κατασκευαστική φάση του έργου. Για να έχετε τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια και τη λιγότερη δυνατή όχληση, είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η πρώτη και η δεύτερη φάση του έργου, πριν την έναρξη της κατασκευής. Κατά την τέταρτη φάση, διεξάγουμε τον ποιοτικό έλεγχο του έργου και οριστικοποιούμε μαζί σας το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου. Συνοπτικά:

  • Φάση 1η: Αδειοδότηση έργου (ηλεκτρονική βεβαίωση ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή οικοδομική άδεια)
  • Φάση 2η: Σχεδιασμός έργου και ολοκλήρωση των δικών σας προσωπικών επιλογών
  • Φάση 3η: Υλοποίηση-κατασκευή του έργου
  • Φάση 4η: Ποιοτικός έλεγχος και πρωτόκολλο παραλαβής

Φάση 1:αδειοδότηση

Για το έργο σας θα ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη και ασφαλής για εσάς οδός, μέσω της έκδοσης μιας (1) εκ των τριών (3) παρακάτω μορφών αδειοδότησης:

  • Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μηχανικού (e-άδειες)
  • Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
  • Οικοδομικής Άδειας

Ο χρόνος υλοποίησης αυτής της φάσης διαρκεί από δύο (2) έως και εξήντα (60) ημέρες, ανάλογα με το είδος και ύψος των εργασιών, το ιστορικό του ακινήτου, την ταυτότητα του ακινήτου, αν απαιτούνται εγκρίσεις από υπηρεσίες και φορείς όπως Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής κλπ.

Όσο πιο σύντομα ξεκινήσετε τη συζήτηση μαζί μας για το ακίνητό σας, τόσο πιο σύντομα θα ολοκληρωθεί αυτή η κρίσιμη πρώτη φάση του έργου σας.

Φάση 2:σχεδιασμός και ολοκλήρωση επιλογών

Το έργο σας πρέπει να έχει τη δική σας προσωπική σφραγίδα.

Μαζί με την ομάδα των μηχανικών μας, θα επιλέξετε χρώματα, υφές, υλικά, σχέδια. Με την ολοκλήρωση των επιλογών και την οριστικοποίηση τυχόν κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, διασφαλίζουμε πως η κρίσιμη φάση του σχεδιασμού και της προετοιμασίας του έργου έχει ολοκληρωθεί οριστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν ο σχεδιασμός δεν ολοκληρωθεί οριστικά και απαιτηθεί να επανέλθουμε σε αυτόν μετά την έναρξη της κατασκευής, το κόστος του έργου αυξάνει, όπως επίσης, αυξάνει και ο χρόνος υλοποίησης του έργου.

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία ετών από χιλιάδες πελάτες μας, αυτή ή φάση του έργου διαρκεί από τρεις (3) έως και δεκαπέντε (15) ημέρες. Μόλις οριστικοποιήσετε αυτό που σκέφτεστε, θέλετε και επιθυμείτε, θα μεταβούμε στην κατασκευαστική φάση.

Φάση 3:κατασκευή

Η κατασκευή εκκινεί μόλις έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του έργου και η ολοκλήρωση των επιλογών σας. Αυτές οι δύο (2) φάσεις διασφαλίζουν το έργο σας και εσάς, νομικά (αδειοδότηση) και λειτουργικά.

Κατά την φάση της κατασκευής τα συνεργεία μας φροντίζουν για την πιστή απόδοση του σχεδιασμού. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών έχει σχεδιασθεί με βέλτιστο τρόπο, οδηγώντας μας στη μείωση του χρόνου παραμονής μας στο ακίνητό σας.

Η χρονική διάρκεια αυτής της φάσης είναι άμεση συνάρτηση του μεγέθους του κατασκευαστικού έργου. Η λήξη του έργου προσδιορίζεται χρονικά σε επίπεδο εβδομάδας στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής που λαμβάνετε. Αν υπάρξουν αλλαγές στις επιλογές σας, τότε είναι απαραίτητο να γίνει παύση στην κατασκευή και να επαναπροσδιορισθούν οι ανάγκες του έργου. Εφόσον ολοκληρωθούν οι αλλαγές θα επανεκκινήσει η κατασκευή.

Φάση 4:ποιοτικός έλεγχος και πρωτόκολλο παραλαβής

Η ολοκλήρωση του κάθε έργου είναι η πιο σημαντική φάση της δραστηριότητάς μας και το πιο σημαντικό σημείο της μεταξύ μας μας σχέσης, χρονικό σημείο κατά το οποίο εκπληρώνονται οι προσδοκίες σας για το ακίνητό σας. Πριν παραλάβετε το ακίνητό σας οι μηχανικοί μας θα διεξάγουν ποιοτικό έλεγχο με λίστα πολλαπλών σημείων και κατόπιν, υπό την παρουσία σας, θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής.

Η εμπειρία σας μπορεί να καταγραφεί στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελάτη, το οποίο θα παραλάβετε ηλεκτρονικά και αποτελεί μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας BS EN ISO 9001:2008. Η καταγραφή της εμπειρίας σας μας οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στο αύριο στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του, όπως θέλουμε να το δημιουργήσουμε. Επίσης, η εμπειρία σας μπορεί να αποτυπωθεί και στη σελίδα Google My Business της ΑΝΑΔΟΜΩ Group of Companies. Στοχεύουμε να παρέχουμε υπηρεσία πέντε (5) αστέρων και διεκδικούμε κριτική πέντε (5) αστέρων.

Η φάση αυτή διαρκεί από μια (1) έως και δύο (2) ημέρες.

φάσεις έργου ΑΝΑΔΟΜΩ

Οι φάσεις έργου στον τομέα της ανακαίνισης αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την ομαλή εξέλιξη του κάθε έργου. Οι διαδοχικές φάσεις υλοποίησης είναι οργανωμένες στάδια που καθορίζουν την πρόοδο των εργασιών και εξασφαλίζουν την ποιοτική και αποτελεσματική ανακαίνιση. Η πρώτη φάση συνήθως είναι ο σχεδιασμός, όπου καθορίζονται οι ανάγκες του έργου και δημιουργείται ένα επιμέρους πλάνο δράσης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επιλογή υλικών, την εκτίμηση του κόστους, και τον προγραμματισμό των εργασιών.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η φάση της προετοιμασίας, όπου ετοιμάζεται ο χώρος για τις εργασίες. Αυτό περιλαμβάνει την απομάκρυνση υπαρχουσών δομών ή υλικών και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Το επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση, όπου πραγματοποιούνται οι κύριες ανακαινιστικές εργασίες, όπως η τοποθέτηση νέων υλικών, η κατασκευή, και η εγκατάσταση εξοπλισμού. Αυτή η φάση απαιτεί προσεκτική συνεργασία και παρακολούθηση για να διασφαλιστεί η σωστή εκτέλεση των εργασιών. Τέλος, η τελευταία φάση είναι η ολοκλήρωση, όπου ελέγχονται όλες οι εργασίες, επιλύονται τυχόν προβλήματα και παραδίδεται το έργο στον πελάτη.

Κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων, είναι σημαντικό να τηρείται το χρονοδιάγραμμα και το προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των εργασιών. Συνοψίζοντας, οι φάσεις έργου στην ανακαίνιση είναι καθοριστικές για την επιτυχή εκτέλεση κάθε έργου. Eξασφαλίζοντας ότι οι εργασίες είναι οργανωμένες και πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Οι φάσεις έργου στην ανακαίνιση προσφέρουν μια δομημένη προσέγγιση για την πραγματοποίηση επιτυχημένων ανακαινιστικών έργων. Καθορίζουν τον χρονικό προγραμματισμό, τον διαχωρισμό των εργασιών, και τον έλεγχο της ποιότητας καθώς και την τήρηση του προϋπολογισμού. Στην πρώτη φάση της ανακαίνισης, που είναι η φάση του σχεδιασμού, καθορίζονται οι ανάγκες του έργου και δημιουργείται ένας λεπτομερής σχεδιασμός του πρότζεκτ. Αναλύονται οι υλικές ανάγκες, το κόστος, και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Στη συνέχεια, ακολουθεί η φάση υλοποίησης, κατά την οποία εκτελούνται οι κύριες εργασίες ανακαίνισης, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης νέων υλικών.

φάσεις